แนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวหลังเปิดประชาคมอาเซียน

9127 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน

แนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวหลังเปิดประชาคมอาเซียน

แนวโน้มและทิศทางการท่องเที่ยวหลังเปิดประชาคมอาเซียน
 
ประชาคมอาเซียนหรือ AEC คือความร่วมมือของประเทศในอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย ประเทศ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงค์โปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า ซึ่งทั้ง 10 ประเทศจะต้องมีความร่วมมือด้านต่างๆ ครอบคลุมทุกด้าน  เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของอาเซียน โดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558 หรือ 2015

 เป้าหมายสำคัญของประชาคมอาเซียน ก็คือ ทำให้อาเซียนเป็นสังคมเอกภาพ  เอื้ออาทรต่อกัน มีความเป็นอยู่ที่ดี พัฒนาทุกด้านและมีความมั่นคงทางสังคมโดยการพัฒนามนุษย์  เน้นการบูรณาการด้านการศึกษา สร้างสังคมความรู้  พัฒนาทรัพยากรมนษย์ ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม ส่งเสริม ICT รวมถึงการขจัดความยากจน สร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร การควบคุมโรคติดต่อ คุ้มครองสิทธิผู้ด้อยโอกาส  แรงงานย้านถิ่นฐาน ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ  การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก ปัญหามลพิษทางสิ้งแวดล้อมข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการจัดการทระพยากรธรรมชาติ
  การเปิดเสรีบริการด้านการท่องเที่ยว  ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องภายใต้กรอบอาเซียน  ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นและทวีความหนักหน่วงมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งสินค้าทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Culinary Asean) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Asean) การท่องเที่ยวเชิงสปา (Spa Asean) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Business Asean) และการท่องเที่ยวเชิงประวิติศาตร์(Historical Asean)

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว : ประตูการค้าอาเซียน
  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว สะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรก เป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แล้ว 3 แห่งคือ
  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรก เชื่อมต่อเทศบาลหนองคายเข้ากับบ้านท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เปิดใช้ 2537
  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เชื่อมต่อจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเศรษฐกิจตะวันตกและตะวันออก เริ่มจากพม่า ไทย ลาว และสิ้นสุดที่เวียดนาม เปิดใช้เมื่อปี 2550
  สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 (นครพนม-คำม่วน) เชื่อมต่อจังหวัดนครพนมกับแขวงคำม่วน ประเทศลาว เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างไทย ลาว เวียดนามและภาคใต้ของจีน เปิดใช้เมื่อปี 2554

โปรแกรมท่องเที่ยวยอดนิยม
-ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวเวียงจันทน์ วังเวียง 4วัน3คืน 6900 บาท รับสนามบินอุดร
-ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ เที่ยวจำปาสัก น้ำตกคอนพะเพ็ง 3วัน2คืน 4500 บาท รับสนามบินอุบล
-ทัวร์เวียงจันทน์ เที่ยวพระธาตุหลวง ประตูชัย 2วัน1คืน 2500 บาท เริ่มที่หนองคาย
-เที่ยวหลวงพระบาง รับสนามบินหลวงพระบาง 3วัน2คืน 2-3 ท่าน ก็เดินทางได้
-ทัวร์เวียดนามกลาง สะหวันนะเขต เที่ยวเว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน โดยรถ จากมุกดาหาร
-ทัวร์สิบสองปันนา เที่ยวเชียงรุ้ง โชว์พาราณาสี เที่ยวจีน 4วัน3คืน โดยรถ ราคาเพียง 8700 บาท

Powered by MakeWebEasy.com