เส้นทาง (ถนน) การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจอาเซียน

16019 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน

เส้นทาง (ถนน) การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจอาเซียน

เส้นทาง (ถนน) การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจอาเซียน
 
นช่วงที่ผ่านมาคาดว่าคนทั่วไปอาจเคยได้ยินคำว่าอีสต์
-เวสต์ คอริดอร์ส ( East-West Corridor) หรือ นอร์ธ-เซาธ์ คอริดอร์ส (North-south Corridor) บ่อยมากขึ้น หลังจากกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)เริ่มมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้น
  โครงการที่มีชื่อลงท้ายด้วยคำว่าคอริดอร์ส (corridors) เหล่านี้ คือ เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างเมืองสำคัญ ต่างๆ ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ประกอบด้วย 6 ประเทศ คือ ไทย จีน(มณทล ยูนนาน) เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า
  ทั้งนี้โดยกลุ่มประเทศเหล่านี้มีประชากรรวมกันกว่า 250 ล้านคน มีพื้นที่รวมกัน 2.3 ล้านตารางกิโลเมตร มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และเป็นภูมิภาคสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ ของเอเชีย
  GMS Economic Corridors หรือแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการค้า การลงทุนในภูมิภาคนี้ โดยได้รับเงินอุดหนุนจากธนาคาเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซียหรือ ADB (Asian Development Bank) ในการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหลายแขนง โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางถนน (รวมถึงระบบไฟฟ้า โทรคมนาคม สิ่งแวดล้อมและกฎหมายด้วย)
  โครงการเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 1998 ในที่ประชุมรัฐมนตรีของประเทศลุ่มน้ำโขงที่มะนิลา และประเทศไทยได้ลงนามในกรอบความร่วมมือตั้งแต่ปี 2535 โดยมีผลสรุปดังนี้


ภาพ GMS Economic Corridor

 
 ADB ได้แบ่งส่วนของเส้นทางการคมนาคมในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS Economic Corridors ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่
1. เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก(East-West Economic Corridor :EWEC)
  หรือเส้นทางหมายเลข 9 (R9) เส้นทางดังกล่าวระยะทาง 1,450 กม. เป็นการ “ตัดขวาง” เชื่อมระหว่างสองมหาสมุทรคือ มหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออก และมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตก
  เส้นทางกลุ่ม EWEC มีเส้นเดียว ไม่มีเส้นย่อย จุดเริ่มต้นจากเมืองท่าดานังผ่านเมืองเว้ เมืองลาวบาว อันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนามผ่านเข้าแขวงสะหวันนะเขตในลาว มาข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันเขต) เข้าไทยที่ จ.มุกดาหาร ผ่านกาฬสินธ์ ขอนแก่น เพชรบูรณ์ พิษณุโลก จนไปสุดที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เข้าไปยังประเทศพม่าจนทะลุอ่าวเมาะตะมะที่เมืองเมาะลาไย หรือมะละแหม่ง ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังอินเดียและตะวันออกกลาง
  จุดข้ามแดนสำคัญในเส้นทาง R2 คือสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่สองที่ จ.มุกดาหาร กับสะหวันนะเขต และด่านที่ อ.แม่สอด จ.ตาก กับเมืองเมียวดีของพม่า โดยจังหวัดของไทยที่มีเส้นทาง R2 ผ่านได้แก่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กาฬสินธ์ มุกดาหาร
  เส้นทาง R2 เป็นเส้นทางที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจมาก โดยจะส่งผลให้หลายจังหวัดของเวียดนามมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่า 100% ส่วนในประเทศไทยจะอยู่ในระดับ 0-50% ส่วนผลกระทบทางการค้า จะช่วยให้การค้าระหว่างภูมิภาคตามเส้น R2 ขยายตัวขึ้น โดยเฉพาะการค้าจากไทย-เวียดนามที่ยังไม่เยอะมาก เมื่อเทียบกับการค้าระหว่างประเทศที่อยู่ติดกัน 

 2. เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor : NSEC)
  หรือเส้นทาง R3E หรือ R3A โดยจะเน้นการเชื่อมต่อจีนตอนใต้ (มณทลยูนนาน) เข้ากับภูมิภาคแหลมทองผ่านถนนในแนวเหนือ-ใต้
 2.1 เส้นทางในแนวเหนือ-ใต้ จุดเรื่มต้นจากคุนหมิง  ส่วนจุดปลายจะแยกเป็นสองสายคือประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ระยะทางประมาณ 1,000 กิโลเมตร โดยผ่าน 3 ประเทศ คือ จีนตอนใต้ ลาว และไทย
2.2  เส้นทางสายตะวันตก เริ่มจากคุนหมิง มายังเชียงราย และลงมาถึงกรุงเทพ โดยมีส่วนที่ผ่านลาว และพม่าเล็กน้อย(เชื่อมต่อประเทศจีนตอนใต้กับกรุงเทพ มีรหัสว่าเส้นทาง R3 จะช่วยให้ การค้าตามแนวชายแดนเพิ่มขึ้นอีกมาก โดย เฉพาะเขต”สี่เหลี่ยมมรกต” ระหว่างไทย-ลาว-พม่า-จีน เพิ่มขึ้น) แบ่งเป็นเส้นทางย่อยทางตะวันออก (R3E) ที่ผ่านประเทศลาว และเส้นทางย่อยทางตะวันตก(เส้นทาง R3W ในส่วนของประเทศไทย คือ กรุงเทพ-แม่สาย และสะพานข้ามแม่น้ำสาย เสร็จสมบูรณ์หมดแล้ว) ที่ผานพม่า โดยเส้นทางสาย R3E ส่วนของกรุงเทพ-เชียงราย ยาว 830 กิโลเมตรนั้นเป็นทาง 4 เลนหมดแล้ว ยังเหลือส่วน จ.เชียงราย ไปหา อ.เชียงของ ยาว 115 กิโลเมตร ยังเป็นเส้นทาง 2 เลน และกำลังสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4
2.3 เส้นทางสายกลาง เริ่มจากคุนหมิงแต่ไปสิ้นสุดที่ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม โดยจะเชื่อมต่อกับทางหลวงสายเอเชีย A1 ที่วิ่งในทิศเหนือ-ใต้ ของประเทศเวียดนามที่เมืองฮานอย
2.4 เส้นทางสายตะวันออก เริ่มจากเมืองหนานหนิง ในมณทลกว่างสี ของประเทศจีนมายังเมืองฮานอย โดยเลือกได้ว่าจะเป็นเส่นทางเลียบชายทะเลหรือเส้นทางในทวีป

3.เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor)
 เส้นทางสายสุดท้าย เชื่อมต่อระหว่างไทย-กัมพูชา-เวียดนาม แบ่งเป็น 4 เส้นทางย่อย เรียงตามแนวบน-ล่าง
1. เส้นทางสายกลาง (Central Subcorridor) เริ่มจากกรุงเทพ ผ่าน พนมเปญ ไปยังโฮจิมินห์ซิตี้ และสุดที่เมืองหวุงเต่าริมชายทะเลเวียดนาม
2. เส้นทางสายเหนือ (Northern Subcorridor) เริ่มจากกรุงเทพ ไปยังอรัญประเทศ (ส่วนนี้จะเป็นเส้นทางเดี่ยวกับเส้นทางสายกลาง)แต่เมื่อเข้าเขตกัมพูชาแล้วจะแยกขึ้นเหนือ ผ่านเสียมเรียบ และไปสุดที่เมือง QuyNhon ทางตอนกลางของเวียดนาม
3. เส้นทางเลียบชายฝั่งด้านใต้ (Southern Coastal Subcorridor) เริ่มจากกรุงเทพ ผ่านทางภาคตะวันออกของไทยเลียบอ่าวไทย มาออกที่ จ.ตราด ข้ามายังเกาะกงของกัมพูชา และไปสุดที่ปลายแหลมของเวียดนาม ที่เมือง Nam Can
4. เส้นทางเชื่อมภายในทวีป (Intercorridor Link) เป็นเส้นทางแนวตั้งผ่านกัมพูชาและลาว โดยจะเชื่อมเส้นทาง 3 เส้นก่อนหน้า (และเส้นทางหลักสาย East-West)ในแนวดิ่ง
 
 เส้นทางที่สำคัญมี 2 เส้นทาง คือ เส้นทางสายกลาง หรือ R1 (กรุงเทพ-พนมเปญ-โฮจิมินห์ซิตี้-หวุงเตา)และเส้นทางเลียบชายฝั่งตอนใต้ หรือ R10
  เส้นทาง R1 สำหรับเส้นทาง R1 นั้น ส่วนของประเทศไทยและเวียดนามสมบูรณ์แล้ว แต่ส่วนของส่วนกัมพูชายังอยู่ในช่วงปรับปรุงโดยใช้เงินกู้จากADB

โปรแกรมท่องเที่ยวยอดนิยม
-ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวเวียงจันทน์ วังเวียง 4วัน3คืน 6900 บาท รับสนามบินอุดร
-ทัวร์ลาวใต้ ปากเซ เที่ยวจำปาสัก น้ำตกคอนพะเพ็ง 3วัน2คืน 4500 บาท รับสนามบินอุบล
-ทัวร์เวียงจันทน์ เที่ยวพระธาตุหลวง ประตูชัย 2วัน1คืน 2500 บาท เริ่มที่หนองคาย
-เที่ยวหลวงพระบาง รับสนามบินหลวงพระบาง 3วัน2คืน 2-3 ท่าน ก็เดินทางได้
-ทัวร์เวียดนามกลาง สะหวันนะเขต เที่ยวเว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน โดยรถ จากมุกดาหาร
-ทัวร์สิบสองปันนา เที่ยวเชียงรุ้ง โชว์พาราณาสี เที่ยวจีน 4วัน3คืน โดยรถ ราคาเพียง 8700 บาท

Powered by MakeWebEasy.com