ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง 4วัน3คืน เริ่มจากเชียงของ เชียงราย

คุณสมบัติสินค้า:

KMG 001 ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง ชมหมู่บ้านไทลือ ชมสวนป่าดงดิบ วัดหลวง สัมผัสเส้นทาง R3A จากลาว สู่ ประเทศจีน เดินทางสะดวกสบาย

KMG001 ทัวร์สิบสองปันนา เที่ยวเชียงรุ้ง ห้วยทราย โชว์พาราณาสี เที่ยวจีนสวนป่าดงดิบ วัดหลวง 4วัน3คืน จาก เชียงของ เชียงราย


สำหรับลูกค้าที่อยู่จังหวัดอื่นสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้น่ะครับ 083-2743757 

 ติดตามผลงานทัวร์ของเรา ที่    แฟนเพจ แอลทูบีทราเวล  ของเราได้ที่นี่ >>  คลิ๊กเลย

 ตอนนี้ด่านจีน เปิดให้ขอวีซ่ากลุ่ม ที่หน้าด่าน แล้วน่ะครับ ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยน่ะครับ 

เชียงรุ้ง หรือ สิบสองปันนา

  เขตปกครองตเองชนชาติไทลื้อ สิบสองปันนา ตั้งอยู่ทางใต้สุดมณทลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน. สิบสองปันนามีสภาพภูมิอากาศแบบป่าฝนเขตร้อน มีฝนตกชุก ไม่มีหิมะตกอากาศไม่หนาวเย็นจนเกินไป ฝืนดินจึงอุดมไปด้วยป่าไม้เขตร้อนไม่มีหิมะตกอากาศไม่หนาวเย็นเกินไป ผืนดินจึงอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความเขียวขจีตลอดทั้งปี ในฝืนป่าก็อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่า อย่างช้างและนกยูงที่เป็นเสมือนสัตว์สัญลักษณ์ของสิบสองปันนา ซึ่งดินแดนอื่นในประเทศจีนอันกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีสภาพความอุดมสมบูรณ์่นนี้ ซึ่งดินแดนอื่นในประเทศจีนอันกว้างใหญ่ไพศาล ไม่มีสภาพความสมบูรณ์เช่นนี้

    สิบสองปันนาเป็นศูนย์รวมชนเผ่าหลากหลายกว่า 13 ชนเผ่า ซึ่งหนึ่งในกลุ่มใหญ่ๆ นั้นคือชาวเผ่าไท หรือ ไต ที่ประกอบด้วยไทเผ่าต่างๆและกลุ่มไทที่มีมากที่สุด คือ ไทลื้อ ซึ่งมีประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับกลุ่มไทลื้อที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของไทย 

โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา 4วัน3คืน จาก เชียงของ 

วันที่หนึ่ง เชียงราย-เชียงของ – ห้วยทราย- หลวงน้ำทา-บ่อเตน – เชียงรุ่งสิบสองปันนา
 
07.30 น. ถึงจังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงของ เดินทางต่อไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองของ สปป.ลาวด่านห้วยทราย  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เปลี่ยนเป็นรถลาว แล้วเดินทางต่อ เข้าสู่ถนนเส้นทาง3R ( ถนนที่สามารถเชื่อมไทย-ลาว-จีน และ คุณหมิง ) วิ่งตรงและวิ่งตามไหร่เขาบางส่วน ถนนในจีน ตัดโค้งด้วยอุโมงค์ขนาดใหญ่ ลดการเข้าโค้ง เส้นทางเรียบตลอดเส้น ปัจจุบันจีนได้พัฒนาเส้นทางนี้อยู่ในระดับดีมากและถนนมีความปลอดภัยสูง
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง(มื้อที่ 1)ผ่านเมืองหลวงน้ำทาเป็นเมืองที่มีศิลปวัฒนธรรมสวยงามเมืองหนึ่งของลาว จากนั้นเดินทางต่อไปยังด่านบ่อเตน ด่านลาว-จีน พร้อมมัคคุเทศก์จีนบรรยาย ระหว่างการเดินทางไกค์จีนบรรยาย วิถีชีวิต ประวัติความเป็นมาของชาวสิบสองปันนา 
18.00 น.บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร ( มื้อที่ 2 ) ถึงเมืองเชียงรุ้งสิบสองปันนานำท่านเข้าสูที่พัก เมืองเชียงรุ้ง 
 
วันที่สอง: เมืองเชียงรุ้ง-สิบสองปันนา
 
06.30 น.รับอรุณด้วยอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหาร
08.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง “สวนป่าดงดิบ”โดยข้ามสะพานแขวนไปยังหมู่บ้าน ของชนเผ่าอ้ายหนี่ เพื่อร่วมชมวัฒนธรรมของชนเผ่า จากนั้น ชมนาฏศิลป์ของชนเผ่าได้ท่ีน้ำตกแก้วมังกร เสร็จเรียบร้อยจึงเดินกลับ มาชมการแสดงการสาธิตให้อาหารนกยูง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของชาวเมืองสิบสองปันนา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สวนวิจัยยาสมุนไพรจีน  ซึ่งจัดตั้งโดยรัฐบาลสิบสองปันนา ที่นี้ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่นำมาปรุงเป็นยารักษาโรคตามแบบฉบับคนไทลื้อ
14.00 น. นำท่านเข้าชม วัดหลวงไทลื้อ  ที่ตั้งอยู่บนภูเขาเกือบทั้งลูก ซึ่งรัฐบาลจีนใช้งบประมาณในการ ก่อสร้างกว่าพันล้านหยวน วัดแห่งนี้สร้างตามรูปแบบยิกายหินยาน หรือ เถรวาท มีสถาปัตยกรรมแบบไทลื้อ ที่วิจิตรงดงาม ทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมสถาปัตยกรรมทางศาสนาของแต่ล่ะชนชาติในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่สูงเด่นเป็นสง่าที่สำคัญวัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา ซึ่งเป็นสถานที่ในการศึกษา เรียนรู้ วิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท
16.00 น. ชมหมู่บ้านตัวอย่างชาวไทลื้อ แถวบริเวณ วัดหลวง ซึ่งหมู่บ่านรัฐบาลลงทุน สร้างให้เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าไทลื้อ ที่หมู่บ้านนี้มีโรงงานผลิตมีด ผลิตชาที่มีคุณภาพและราคาถูก
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่ 5)
20.00 น. นำท่านชมโชว์นาฏศิลป์ของชนเผ่าทั้งหมดในมณทลยูนนาน อันยิ่งใหญ่และตระการตาที่ เมืองพาราณสี  ซึ่งคำนี้มีความหมายว่า “เมืองที่สวยงามวิจิตรพิสดาร”  และนำท่าน เข้าสู่ที่พัก เมืองเชียงรุ้ง
 
วันที่สาม : เชียงรุ้ง วัดป่าเจต์ หมู่บ้านไทลื้อ เจดีย์เก้าจอมสิบสองเชียง
 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม. (มื้อที่ 6)
08.00 น. เที่ยว วัดป่าเจต์ นำท่าน ไหว้พระที่เก่าแก่ มากที่สุดในเมืองสิบสองปันนา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื่อที่ 7) เสร็จแล้วพาท่านเยี่ยมชม โรงงานหยก ซึ่งจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำผีมือการผลิตโดยคนพิการ
14.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “บ้านหัวนา”หมู่บ้านไทลื้อ  ที่ไปที่มาของชื่อคือ เป็นต้นนา ของเมืองเชียงรุ้ง ปัจจุบันนี้อนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัฒนธรรมของไทลื้อและจัดจั้งสหกรณ์หัตถกรรมของชาวบ้านด้วย
17.00 น. เมืองใหม่เก้าจอมสิบสองเชียง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองเชียงรุ้ง ข้างในมีทั้งที่ท่องเที่ยว ชอปปิ่ง โรงแรม รีสอร์ท ไนท์พลาซ่า และตลาดน้ำสี่ประเทศ จีน ไทย ลาว พม่า
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8)
20.00 น. เข้าสู่ที่พัก เมืองเชียงรุ้ง
 
วันที่สี่ เชียงรุ่ง สิบสองปันนา เมืองหล้า หลวงน้ำทา เชียงราย
 
06.30 น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) จากนั้นเดินทางผ่านเมืองหล้า ผ่านด่านตม.จีนเข้าสู่เมืองหลวงน้ำทา
10.00 น. มุ่งหน้า สู่ ด่านบ่อหาน เพื่อทำพิธีการ ตรวจเอกสารออกนอกประเทศจีน และ เข้าเมืองลาว ที่ด่านบ่อหาน-บ่อเต็น ระหว่าง ชายแดนจีน-ลาว เสร็จพิธีการที่ด่านแล้วมุ่งหน้าสู่หลวงน้ำทา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) ที่เมืองหลวงน้ำทา หลังอาหารเดินทางต่อไปยังห้วยทราย ผ่านวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น ภูเวียง แหล่งผลิต ลิกไนต์ ส่งขายไปยังไทย เพื่อใช้ในการผลิต กระแสไฟฟ้า ชมลักษณะบ้านเรือน ลาวเทิง ลาวลุ่ม หรือ ไทดำ ซึ่งมีความแตกต่างทั้งทางด้าน สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม
15.00 น. ถึงบ่อแก้ว ทำพิธีตรวจเอกสารออกประเทศลาว อ.เชียงของ ฝั่งไทยโดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการ ต่อ ท่าน
จำนวน8-15 ท่าน16-20 ท่าน21-30 ท่าน31-40 ท่านพักเดี่ยวเพิ่ม
พัก 3 ดาว บาท บาท บาท บาท3,000 บาท
ราคานี้ สำหรับกรุ๊ปเหมาส่วนตัวเท่านั่น


หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, หินทิเบต  ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
  
อัตรานี้รวม
 ค่ารถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น
 ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามในรายการทัวร์
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว ภาษาไทย
 ค่าวีซ่ากลุ่ม รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
 ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 1,000,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว มินิบาร์ แอลกอฮอลล์ นอกเหนือจากรายการ
 ค่าทริปไกด์จีนและคนขับรถ คนล่ะ 400 บาท/ท่าน/ทริป
 
หมายเหตุ  โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นหลัก

วิธีการจองทัวร์ กับ แอลทูบีทราเวล
 
วิธีการจองทัวร์ โอนมัดจำเพียงท่านละ 2,000 บาทเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน หรือ ชำระส่วนที่เหลือในวันเดินทางเป็นเงินสดเท่านั้น
 
คำแนะนำในการจองทัวร์
 
ควร จองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที
 
รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี นายไกรเศรษฐ์ ศรีสุวรรณ

  ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นาย ไกรเศรษฐ์ ศรีสุวรรณ เลขที่บัญชี 264-217-1251 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพ
  ธนาคากสิกรไทย ชื่อบัญชี นายไกรเศรษฐ์ ศรีสุวรรณ เลขบัญชี 758-217-4829 บัญชี ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
 
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ L2btravel@hotmail.com หรือ ส่งเข้าไอดีไลน์ L2BTRAVEL

หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083-2743757
 รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือ ทางไลน์
1. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือใช้งาน อย่างน้อย 6 เดือน โดยการถ่ายรูป ส่งทาง ไอดี LINE : L2BTRAVEL
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว และ ส่งไฟล์รูป JPG แนบมาด้วย
3. ขอความกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรที่ติดต่อ ได้สะดวก


 ส่งเข้ามาที่  

  Email: L2btravel@Hotmail.com 

   ID LINE : L2BTRAVEL

 เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินมัดจำ
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กับลูกค้าเป็นกรณีไป 
3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้
♦ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
♦ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
♦ หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
♦ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
♦ หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้