ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง รถไฟฟ้า 4วัน3คืน เริ่มจากหนองคาย

คุณสมบัติสินค้า:

KMG 001 ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง ชมหมู่บ้านไทลือ ชมสวนป่าดงดิบ วัดหลวง สัมผัสเส้นทาง รถไฟฟ้าความเร็วสูง จากเวียงจันทน์

KMG001 ทัวร์สิบสองปันนา เที่ยวเชียงรุ้ง ห้วยทราย โชว์พาราณาสี เที่ยวจีนสวนป่าดงดิบ วัดหลวง 4 วัน 3คืน เริ่มจากหนองคาย

สำหรับลูกค้าที่อยู่จังหวัดอื่นสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้น่ะครับ 083-2743757

 

 ติดตามผลงานทัวร์ของเรา ที่    แฟนเพจ แอลทูบีทราเวล  ของเราได้ที่นี่ >>  คลิ๊กเลย

เชียงรุ้ง หรือ สิบสองปันนา

  เขตปกครองตเองชนชาติไทลื้อ สิบสองปันนา ตั้งอยู่ทางใต้สุดมณทลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน. สิบสองปันนามีสภาพภูมิอากาศแบบป่าฝนเขตร้อน มีฝนตกชุก ไม่มีหิมะตกอากาศไม่หนาวเย็นจนเกินไป ฝืนดินจึงอุดมไปด้วยป่าไม้เขตร้อนไม่มีหิมะตกอากาศไม่หนาวเย็นเกินไป ผืนดินจึงอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความเขียวขจีตลอดทั้งปี ในฝืนป่าก็อุดมสมบูรณ์ด้วยสัตว์ป่า อย่างช้างและนกยูงที่เป็นเสมือนสัตว์สัญลักษณ์ของสิบสองปันนา ซึ่งดินแดนอื่นในประเทศจีนอันกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีสภาพความอุดมสมบูรณ์่นนี้ ซึ่งดินแดนอื่นในประเทศจีนอันกว้างใหญ่ไพศาล ไม่มีสภาพความสมบูรณ์เช่นนี้

    สิบสองปันนาเป็นศูนย์รวมชนเผ่าหลากหลายกว่า 13 ชนเผ่า ซึ่งหนึ่งในกลุ่มใหญ่ๆ นั้นคือชาวเผ่าไท หรือ ไต ที่ประกอบด้วยไทเผ่าต่างๆและกลุ่มไทที่มีมากที่สุด คือ ไทลื้อ ซึ่งมีประเพณีและวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับกลุ่มไทลื้อที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือของไทย 

โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา 4วัน3คืน จาก เชียงของ ปี 2567

วันที่หนึ่ง หนองคาย-รถไฟฟ้าความเร็วสูง-บ่อเตน – เชียงรุ่งสิบสองปันนา
 06.00 น.รับคณะที่ หน้าด่านหนองคาย  แล้วผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1  หนองคาย เวียงจันทน์
07.00 น. ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เวียงจันทร์ สปป.ลาว แล้วเดินทางไปสถานีรถไฟฟ้า นครหลวงเวียงจันทร์ เพื่อเดินทางไป บ่อเต็น 
13.00 น. ถึงสถานีรถไฟฟ้าบ่อเต็น พาคณะรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) แล้วพาคณะ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จีน-ลาว (ทำวีซาร์แบบกร๊ปทัวร์)
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่จีน เสร็จแล้วเดินทางไปสถานีรถไฟฟ้าบ่อเต็น เพื่อเดินทางต่อไปเมืองสิบสองปันนา
22.30 น.เข้าที่พักโรงแรม ที่สิบสองปันนา พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง: ตลาดเช้าไทลื้อ-วัดป่าเจ-สวนป่าดงดิบ
07.00 น.บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3)  หลังอาหารนำท่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสิบสองปันนา ที่ตลาดไทลื้อ จากนั้นนำท่านไปชมวัดเป่เจ เป็นวัดที่เจ้าเมืองสิบสองปันน่าได้ใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจภายในวัดจะมีวิหาร อุโบสถ และกุฏิของพระสงฆ์ชึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทลื้อที่สายงาม
12.00 น.บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านไปเทียวส่วยป่าดงดิบ นำท่านไปนั่งรถรางไฟฟ้าชมการเรียกนกยูงลงมาจากภูเขาชึ่งมีนกยุงนับร้อยๆตัว จากนั้นนำท่านชมการโชว์การแสดงของชนเผ่าต่างๆ อาทิโชว์การแสดงของชาวไทลื้อ โชว์วัมนธรรมเผ่าไอนีอีก้อหลังจากนั้นนำท่านไปชมนํ้าตกเก้ามังกรที่ในส่วยป่าดงดิบ
18.00 น.บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ที่ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านไปชม โชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสี สำหรับโชว์วัฒนธรรมเมืองพาราณสีเป็นโชว์ที่สวยงามมากๆและเป็นไฮไลท์ของเมืองสิบสองปันนา หลังจากนั้นนำท่านไปโรงแรมที่พักเชียงรุ้ง พัก เมืองสิบสองปันนา
 
วันที่สาม : วัดหลวงเมืองลื้อ-หมู่บ้านไทลื้อ-วัดขาวเชียงรุ้ง(พระธาตุเจดีย์ปัญโญ)   -นํ้าพุดนตรี
07.00 บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านไปชมวิถีชีวิตที่หมู่บ้านไทลื้อ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ห่างจากตัวเมืองประมาณ2กิโลเมตร มีของที่ระลึกพื้นเมืองให้ท่านได้เลือกซื้อกันตามอัธยาศัย
12.00น บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านไปชมวัดหลวงเมืองลื้อวัดที่สวยงามที่สุดของเมืองสิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเทียวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนาน ได้ทุ่มเงินลงทุนเอง350ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายเถรวาท และพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้ จากนั้นนำท่านชมนํ้าพระธาตุเจดีย์ปัญโญ สร้างขึ้นโดยราชวงศ์นกยูง ทูตสวรรค์ของกษัตริย์ไร้กังวลผ่านประเทศไทย ลาวถึง 12 ปันนา ตำนานเล่าว่า ใต้เจดีย์ขาวได้ฝังผมของพระพุทธเจ้าสองเส้น พระธาตุเจดีย์ปัญโญนี้มีวิหารหลักเพียงแห่งเดียว วัดเล็ก ๆ ตรงข้ามเจดีย์สีขาวมีพระอาศัยอยู่ เจดีย์สีขาวองนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ 12 ปันนา
18.00น บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 8) ที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมนํ้าพุดนตรีกลางลำนํ้าโขง ที่สวยงามมากสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับส่งที่พักเชียงรุ้ง
 
วันที่สี่ เชียงรุ้ง หรือสิบสองปันนา -สถานีรถไฟ-ลาว(เวียงจันทร์)-ไทย(หนองคาย)
 เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 9)
จากนั้นนำท่านสู่สถานีรถไฟเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) เพื่อเดินทางไปยังบ่อหาน– และนครหลวงเวียงจันทน์ถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองชายแดนบ่อหาน(จีน)ละบ่อเต็น(ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประเทศจีนและ สปป.ลาว จากนั้นเดินทางสู่เมืองนครหลวงเวียงจันทน์
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 10)
บ่าย      เดินทางถึง สถานีรถไฟ นครหลวงเวียงจันทร์  จากนั้น นำท่าน เดินทางกลับสู่ด่าน(ไทย)    หนองคายผ่านพิธีเข้าไทยโดยทุกท่าน 
 
อัตราค่าบริการ ต่อ ท่าน
จำนวน8-15 ท่าน16-20 ท่าน21-30 ท่าน31-40 ท่านพักเดี่ยวเพิ่ม
พัก 3 ดาว บาท บาท บาท บาท3,000 บาท
ราคานี้ สำหรับกรุ๊ปเหมาส่วนตัวเท่านั่น

 


หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ  บัวหิมะ, หยก, ใบชา, นวดฝ่าเท้า, หินทิเบต  ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
  
อัตรานี้รวม
 ค่ารถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น
 ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามในรายการทัวร์
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว ภาษาไทย
 ค่าวีซ่ากลุ่ม รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
 ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 1,000,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว มินิบาร์ แอลกอฮอลล์ นอกเหนือจากรายการ
 ค่าทริปไกด์จีนและคนขับรถ คนล่ะ 500 บาท/ท่าน/ทริป
 
หมายเหตุ  โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของคณะทัวร์เป็นหลัก

วิธีการจองทัวร์ กับ แอลทูบีทราเวล
 
วิธีการจองทัวร์ โอนมัดจำเพียงท่านละ 2,000 บาทเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 7 วัน หรือ ชำระส่วนที่เหลือในวันเดินทางเป็นเงินสดเท่านั้น
 
คำแนะนำในการจองทัวร์
 
ควร จองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที
 
รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี นายไกรเศรษฐ์ ศรีสุวรรณ

  ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นาย ไกรเศรษฐ์ ศรีสุวรรณ เลขที่บัญชี 264-217-1251 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพ
  ธนาคากสิกรไทย ชื่อบัญชี นายไกรเศรษฐ์ ศรีสุวรรณ เลขบัญชี 758-217-4829 บัญชี ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
 
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ L2btravel@hotmail.com หรือ ส่งเข้าไอดีไลน์ @L2BTRAVEL

หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083-2743757
 รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือ ทางไลน์
1. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต ต้องมีอายุเหลือใช้งาน อย่างน้อย 6 เดือน โดยการถ่ายรูป ส่งทาง ไอดี LINE : @L2BTRAVEL
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว และ ส่งไฟล์รูป JPG แนบมาด้วย
3. ขอความกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรที่ติดต่อ ได้สะดวก


 ส่งเข้ามาที่  

  Email: L2btravel@Hotmail.com 

   ID LINE : @L2BTRAVEL

 เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดเงินมัดจำ
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินให้กับลูกค้าเป็นกรณีไป 
3. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล บริษัทฯได้มีการการันตีมัดจำ หรือ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้
♦ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
♦ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
♦ หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
♦ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้
♦ หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้